องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน มรธ.

พฤหัส ๒๑ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ ๑๑:๔๒
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครูที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยให้หลักอัตลักษณ์ "มีวินัย สุจริต จิตอาสา" มุ่งเน้นให้นักศึกษาครูมีจิตวิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบาย ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย เพื่อให้เป็นครูต้นแบบในท้องถิ่นได้ นอกจากนี้ องคมนตรียังได้พบปะพูดคุยกับตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในประเด็นต่างๆ

ในช่วงบ่าย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้นำเสนอแผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 14 ผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่ 4 เขตของกรุงเทพมหานคร และอีก 20 ผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่ 6 อำเภอของจังหวัดสมุทรปราการ

จากนั้น ตัวแทนนักศึกษาได้นำเสนอสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการโดยนักศึกษา อาทิ โครงการส่งเสริมพัฒนาจิตอาสาตามปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการรักษ์บ้านเกิดอาสา สืบสานความเป็นไทย สู่ยุค 4.0 โครงการ Reduce Reuse Recycle โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ร่วมกับธนาคารออมสินเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด