บอร์ดทรูอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง แต่งตั้ง อาณัติ และสฤษดิ์ ขึ้นกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

จันทร์ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ ๐๘:๑๐
คณะกรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น มีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง โดยแต่งตั้ง นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา และ นายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ ขึ้นดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) เพื่อดูแลบริหารงานด้านปฎิบัติการของบริษัทให้เข้มแข็งขึ้น ขณะที่ ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ และ นายศิริพจน์ คุณากรพันธุ์ ได้รับการปรับขึ้นเป็น กรรมการบริหาร ของ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อดูแลขับเคลื่อนด้านยุทธศาสตร์ของบริษัทต่อไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา ซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหารอาวุโสกลุ่ม ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) โดยจะดูแลงานบริหารจัดการระดับภูมิภาคทั่วประเทศ งานด้านธุรกิจพาณิชย์ทั้งหมดรวมถึงธุรกิจมีเดีย และงานบริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร รวมทั้งดูแลหน่วยงานสนับสนุนองค์กร โดยนายอาณัติ ได้ทำงานร่วมกับกลุ่มทรูมานานกว่า 25 ปี เคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหารกลุ่ม ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาคทั้งในพื้นที่ภาคกลาง ปริมณฑล และภาคใต้ นับเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในความสำเร็จด้านการทำการตลาดเจาะในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ นายอาณัติ ยังเคยดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป ดูแลบริหารจัดการด้านการพาณิชย์และคอนเทนต์ต่างๆทั้งหมดของทรูวิชั่นส์

นายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ ซึ่งดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านปฎิบัติการ และหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านรัฐกิจสัมพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) โดยจะดูแลบริหารงานด้านปฎิบัติการ ครอบคลุมถึงระบบงานปฏิบัติการเครือข่าย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการลูกค้า และ รวมทั้งดูแลหน่วยงานสนับสนุนองค์กร โดยนายสฤษดิ์ ได้ทำงานร่วมกับกลุ่มทรูมานานกว่า 28 ปี ดูแลงานระบบปฎิบัติการและการก่อสร้าง อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการโครงการสำคัญต่างๆของบริษัทมาโดยตลอด

คุณอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา

- คุณอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา ซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหารอาวุโสกลุ่ม ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค - กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ท่านเคยได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการบริหารกลุ่ม ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค ในปี 2557 ก่อนหน้านี้ ในปี 2555 ท่านได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้จัดการ ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป นอกจากนี้ ในปี 2551 ท่านได้รับแต่งตั้งเป็น รองหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการพาณิชย์ และได้ดูแลรับผิดชอบงานด้านการขายและการจัดจำหน่ายมานานกว่า 8 ปี

- คุณอาณัติ ทำงานร่วมกับกลุ่มทรูมานานกว่า 25 ปี ท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยเวสต์โคสต์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คุณสฤษดิ์ จิณสิทธิ์

- คุณสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ ซึ่งดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านปฏิบัติการ และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านรัฐกิจสัมพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) มีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ก่อนหน้านี้ ในปี 2547 ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด ดูแลการออกแบบและวางระบบงานวิศวกรรมโทรคมนาคม คุณสฤษดิ์เป็นผู้คร่ำหวอดในเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และทำงานร่วมกับกลุ่มทรูมานานกว่า 28 ปี

- ด้านการศึกษา คุณสฤษดิ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด