ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อังคาร ๒๖ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ ๑๓:๔๘
ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.ภก. นภดล ทองนพเนื้อ ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มาตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพสูงที่ได้พัฒนาคุณภาพด้านการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษา การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มาอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าที่เคลื่อนไปสู่การเป็น Global University
ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด