มทร.อีสาน เปิดนิทรรศการทรัพยากรไทยชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน

ศุกร์ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ ๑๖:๐๒
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประธานในพิธีการเปิดนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน กล่าวรายงานและต้อนรับอธิการบดี มทร. ทั้ง 9 แห่ง คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร อปท.เครือข่ายนักวิชาการ คณะผู้บริหารทุกระดับ ของหน่วยงานสนองพระราชดำริ ทุกภาคส่วน รวมไปถึงโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ รวมกว่า 261 หน่วยงาน ซึ่งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-5 ธ.ค.62 ณ มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า การประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในปีนี้ชื่องานว่า การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562โดยผู้เข้าร่วมจัดงานในครั้งนี้ประกอบไปด้วยสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 99 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 แห่ง หน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริจากทั่วประเทศ 136 แห่ง รวมทั้งสิ้น 261 แห่ง มีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภาครัฐและเอกชน ได้เห็นความหลากหลายของทรัพยากรไทย ตระหนักถึงการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยนิทรรศการจัดขึ้นทั้งภายในหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และพื้นที่ศูนย์หนองระเวียง มทร.อีสาน นครราชสีมา ซึ่งงานนี้เป็นการเตรียมพร้อมจัดงานการประชุมทั้งระดับประเทศและโลก รวมถึงการจัดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของ มทร.อีสาน ในอนาคตครับ

ภายในงานยังมีการแสดงนิทรรศการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในหัวข้อ "ทรัพยากรไทย :ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์"นิทรรศการใต้ร่มราชมงคล (9 มทร.), นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, นิทรรศการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น, นิทรรศการหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ เวทีเสวนาของปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น การประชุมวิชาการของชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยากร อพ.สธ. ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน จนถึง 2 ธันวาคม 2562 การประชุมวิชาการของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน จนถึง 5 ธันวาคม 2562 และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และการแสดงของสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่มาจากทั่วประเทศ ที่ร่วมทำการแสดงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดทั้งวัน รวมถึงการออกร้านจำหน่าย และการแสดงสินค้า OTOP และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ และหุ่นฟางแมวสีสวาด ความสูงกว่า 10 เมตร นามว่าเทาเทาในเทศกาลหุ่นฟางโคราช ร่วมจัดแสดงหุ่นฟางกับหุ่นฟางรูปสัตว์นานาชนิดกว่า 20 ตัว ณ ศูนย์หนองระเวียง ต.หนองระเวียง อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมาครับ ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด