สถาบันฯ นานาชาติ ฝึกโลจิสติกส์ ให้ นศ.ชั้นปีสุดท้าย มรภ.กาญจนบุรี

ศุกร์ ๑๓ ธันวาคม ๒๐๑๙ ๑๕:๓๔
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ดำเนินการฝึกอบรม สาขา เทคนิคการวางแผนและบริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน (ระดับพื้นฐาน) (Planning and management of freight transport by road : Fundamental level) จำนวน 36 ชั่วโมง ฝึกระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2562 ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย สาขา วิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จำนวน 37 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี บริษัท พีทีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด โดยการบูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ วิทยากร บุคลากร อาคารสถานที่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังแรงงานในสาขาอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รวมทั้งร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพด้านโลจิสติกส์ หรือสาขาอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการฝึกอบรมเพื่อเตรียมแรงงานใหม่ การฝึกอบรมเพื่อยกระดับฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพในการทำงานมากขึ้น ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในสาขาดังกล่าว ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย สาขา วิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ไปสู่เศรษฐกิจการผลิตและบริการสมัยใหม่ที่ใช้ความรู้และทักษะการผลิตและบริการขั้นสูง และเพื่อเป็นการสร้างกำลังแรงงานรองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานในสาขาอาชีพด้านโลจิสติกส์หรือสาขาอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด