ภาพข่าว: พิธีมอบใบสัมฤทธิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา “หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร” (CDA) รุ่นที่ 1

จันทร์ ๒๓ ธันวาคม ๒๐๑๙ ๐๘:๐๖
ภาพข่าว: พิธีมอบใบสัมฤทธิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร (CDA) รุ่นที่ 1
ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เป็นประธานเปิดงานนำเสนอผลงานทางวิชาการ การใช้ Digital Technologies มาช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมภาคเกษตร และมอบใบสัมฤทธิบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาผู้บริหารหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร (CDA) รุ่นที่ 1 พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม, พีรพันธ์, อังกูร สุ่นกุล, อิทธิชัย ยศศรี, ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี, เกศรา มัญชุศรี, ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน, ดร.ตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์, เลิศรัตน์ รตนานุกูล, โอม ศิวะดิตถ์, กำพล โชคสุนทรสุทธิ์, วัชระ เอมวัฒน์, ผศ.ดร.จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร, ผศ.(พิเศษ)ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ เป็นต้น โดยมี ฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ และ ดร.ปรีสาร รักวาทิน ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) อาคารลาดพร้าวฮิลล์ ลาดพร้าว ซอย 4 กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้มีผู้บริหารจบการอบรมจำนวน 52 ท่าน ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ เกศ อัศวทองกุล, คเณตร์ เลิศหิรัญวิบูลย์, จีรพรรณ โอฬารธนาเศรษฐ์, เจน กิตติรัตนไพบูลย์, เฉลิม โกกนุทาภรณ์, ชยันต์ ศิริมาศ, ดร.ชูเกษ อุ่นจิตติ, ณพิชญา เทพรอด, ณัชชา แสงสุรศักดิ์, ณัฐกานต์ คลอวุฒิอนันต์, ดนัย ปฐมวาณิชย์, ดี จันทร์ศุภฤกษ์, ดุสิต พิทยาธิคุณ, ทัฬห์ สิริโภคี, ธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล, ธนาวุฑ เอื้อละพันธ์, ธีรพงษ์ รักษ์ธนานนท์, นนทิชา วรรณสว่าง, พลอากาศตรีนพดล วีรยางกูร, นริภรณ์ เลิศวัฒนาเสรี, ดร.บังอร เกียรติธนากร, ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์, ประวิทย์ ธงชัยระวีวัฒน์, พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ, พรหมกร พรหมขัติแก้ว, พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา, เพชรดา อยู่สุข, ไพศาล หงษ์ทอง, ภาสกร ชัยรัตน์, มงคล ยศสุนทร, ยุพธัช ยิบอินซอย, รัชกฤต สงวนชีวิน, รัฐพล เลาหวิศิษฎ์, ลดาวัลย์ ดำเนินชาญวนิชย์, วรนัดดา อนาวิล, วราพงษ์ ชมาฤกษ์, วัลลภ อนันต์พูลทรัพย์, วิรัช วาณิชธนากุล, วิศิษฎ์ เตชาวัฒนากูล, ศาสตรา สิทธิสาร, ศุภกร สิทธิไชย, สดุดี ลิ่มวิไลกุล, สมชาย กองกลม, สมศักดิ์ มาอุทธรณ์, สมานพงษ์ เกลี้ยงลำยอง, สฤษดิ์ วิฑูรย์, สุธารัตน์ เพิ่มทรัพย์, สุนทร ทองมี, หทัยรัตน์ ฐิตยวานิชย์, อภิจิต เจริญเวชชการ, ดร.อลิสา เลิศเดชเดชา, อาทิตย์ มนัสจินดาวงศ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด