ภาพข่าว: CAT ร่วมพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สนับสนุนสถาบันมะเร็งแห่งชาติสู่มาตรฐานสากล

พฤหัส ๐๙ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๐:๐๖
นางสุวรรณา หรรษาจารุพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริการลูกค้า ร่วมแสดงความยินดีกับนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในโอกาสที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ของกลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ จากบริษัท บีเอสไอกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563
ภาพข่าว: CAT ร่วมพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สนับสนุนสถาบันมะเร็งแห่งชาติสู่มาตรฐานสากล

การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในครั้งนี้เป็นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยเป็นหน่วยงานแห่งแรกในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว ซึ่ง CAT ในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการด้านดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมของรัฐ ได้เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาและดำเนินการทั้งในด้านการวางโครงสร้างพื้นฐานของระบบและการนำบริการต่าง ๆ เข้ามารองรับให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้งาน อาทิ การเชื่อมโยงเครือข่ายอินทราเน็ตผ่านเครือข่าย CAT Multi Protocol Label Switching (MPLS) บริการ Co-location Service บริการ Visual Private Server บริการ Web Hosting เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะในด้านการรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) การรักษาความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล (Integrity) ตลอดจนความพร้อมใช้งานและให้บริการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลอยู่เสมอ (Availability) ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการแก่ประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด