ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

พฤหัส ๑๖ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๕:๓๕
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยจัดเป็น 2 รอบ รอบแรก มี รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และอดีตอธิการบดี เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และรอบ 2 เป็น ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานในพิธี พร้อมเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ผู้บริหาร คณจารย์ และนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

จากนั้น ตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวนำคำบูชาครู และตัวแทนนักศึกษาแต่ละคณะเชิญพานดอกไม้และธูปเทียนขึ้นบนเวที โดย มีอดีตอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ รับพานไหว้ครูจากตัวแทนนักศึกษา ที่ได้นำมาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีทิตาต่อครูบาอาจารย์ และเป็นการสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของพิธีไหว้ครู สืบต่อไป

โอกาสนี้ อดีตอธิการบดี พร้อมกับคณาจารย์ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียน ดี คะแนนเฉลี่ย 4.00 จำนวน 80 คน เพื่อเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษา และมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณแก่ทีมสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 และเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน ในรั้วมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะได้ใช้ภูมิปัญญาที่เล่าเรียน ไปทำงานเพื่อให้เกิดประโนชน์ ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด