ก.แรงงาน ติวเข้ม พขร.รถบรรทุก ปลูกจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัย

ศุกร์ ๑๗ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๗:๐๑
ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมเทคนิคการขับรถลากจูง ยกระดับพนักงานขับรถบรรทุกสู่มืออาชีพ ปลูกจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัย หนุนการขนส่งและโลจิสติกส์
ก.แรงงาน ติวเข้ม พขร.รถบรรทุก ปลูกจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัย

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เปิดฝึกอบรมสาขา "เทคนิคการขับรถลากจูง" พัฒนาทักษะยกระดับอาชีพพนักงานขับรถบรรทุก ระหว่างวันที่ 6 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563 รวมระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งสิ้น 210 ชั่วโมง ณ ศูนย์ฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนาพนักงานขับรถบรรทุกให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมสร้างวินัยผู้ขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ ให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎจราจร เสริมสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพพนักงานขับรถบรรทุก และเพื่อยกระดับอาชีพพนักงานขับรถบรรทุกสู่ความเป็นมืออาชีพ

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ได้บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย บริษัท เอสซีจี สกิล ดีวิลลอปเมนต์ จำกัด บริษัท เอสซี แคลิเออร์ จำกัด บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดีสทริบิวชั่น จำกัด และสมาคม Northern - TLAPS โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของสถานประกอบกิจการ และพนักงานบริษัทจากหลากหลายจังหวัด สำหรับผู้เข้าอบรบในครั้งนี้เป็นผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัด พิจิตร บึงกาฬ อำนาจเจริญ และพิษณุโลก จำนวน 20 คน และบุคลากรจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 1 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 21 คน

นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ในหัวข้อ ความปลอดภัยทั้งในฐานะผู้ใช้รถและผู้ใช้ถนน กฎจราจร ระเบียบข้อบังคับตาม พ.ร.บ.การจราจร วิธีการขับรถอย่างถูกวิธี วิธีการลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถ ความรู้พื้นฐานของเครื่องยนต์ อุปกรณ์ส่วนควบของรถพ่วง การตรวจสอบรถบรรทุกประจำวันก่อนใช้งาน การตรวจสอบระบบห้ามล้อ ระบบบังคับเลี้ยว ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบส่งกำลัง และวิธีการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ส่วนควบ วิธีการต่อและปลดอุปกรณ์ส่วนควบ ตลอดจนมีทักษะและความสามารถเกี่ยวกับการขับขี่รถหัวลากพร้อมกับใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ก.แรงงาน ติวเข้ม พขร.รถบรรทุก ปลูกจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัย ก.แรงงาน ติวเข้ม พขร.รถบรรทุก ปลูกจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัย ก.แรงงาน ติวเข้ม พขร.รถบรรทุก ปลูกจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด