กทม.เตรียมพร้อมป้องกัน - รับมืออุบัติภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน

พุธ ๒๒ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๖:๒๗
พันตำรวจโท สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. เปิดเผยตามที่กระทรวงมหาดไทย กำชับทุกภาคส่วนดำเนินมาตรการป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลตรุษจีนว่า พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนของ กทม. ประจำปี 2563 โดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งมอบหมายให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เข้าร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ของ กทม.ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัยแก่ประชาชน เจ้าของสถานบริการ และโรงงานต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของโรงฆ่าสัตว์ปีก ทั้งของรัฐและเอกชน ขณะเดียวกันได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2563 ที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยังได้มอบหมายให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยประจำจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ได้แก่ ย่านเยาวราช สำเพ็ง วงเวียนใหญ่ ประตูน้ำ รวมถึง วัด ศาลเจ้า และมูลนิธิต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 ม.ค. 2563

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น กทม. ได้ขอความร่วมมือจากประชาชนและเจ้าของสถานประกอบการให้ระมัดระวัง การจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การไหว้เจ้า การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง จะต้องใช้ภาชนะที่ไม่ติดไฟ การจุดประทัดต้องจุดในที่โล่งและมีพื้นที่บริเวณโดยรอบไม่น้อยกว่า 2 เมตร และก่อนเข้านอนหรือออกนอกเคหสถาน ขอให้ดูแลธูปเทียน กระดาษเงิน กระดาษทอง ให้มีลักษณะที่ไฟดับสนิทแล้ว ทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ที่สายด่วนหมายเลข 199 และ 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด