ปภ.ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และสภาวัฒนธรรมไทย – จีนฯ มูลนิธิพีชแลนด์ เตรียมพร้อมรับมืออุบัติภัยทางน้ำช่วงตรุษจีน

พฤหัส ๒๓ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๐:๓๙
วันนี้ (23 ม.ค.63) เวลา 10.30 น. ที่ท่าเรืออ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานเปิดโครงการความร่วมมือสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2563 จังหวัดภูเก็ต ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต สภาวัฒนธรรมไทย – จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ มูลนิธิพีชแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุและจัดการในภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติภัยทางน้ำ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่น แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในศักยภาพและความพร้อมด้านการจัดการสาธารณภัยของไทย

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า อุบัติภัยทางน้ำที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต สูญเสียทรัพย์สิน และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ อีกทั้งช่วงเทศกาลตรุษจีนมักมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณชายหาดและเกาะต่าง ๆ ซึ่งมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ต สภาวัฒนธรรมไทย – จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ มูลนิธิพีชแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการความร่วมมือสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2563 จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลความปลอดภัยทางน้ำแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีน ทั้งนี้ ในส่วนของประเทศไทย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ ได้แก่ ทีมชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) ของ ปภ. ทั้งศูนย์ ปภ.เขต 18 ภูเก็ต สำนักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่จากเทศบาล มูลนิธิ อาสาสมัครในจังหวัดภูเก็ต และบูรณาการทรัพยากรเครื่องมือการกู้ภัยทางน้ำและทางทะเล เพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจข้างต้นอย่างเต็มกำลัง โดยสภาวัฒนธรรมไทย – จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ และมูลนิธิพีชแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้สนับสนุนทีมกู้ภัยจำนวน 12 คน เข้าร่วมปฏิบัติการกับหน่วยกู้ภัยของไทย ซึ่งทั้ง 2 ทีมจะบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 6 จุด ประกอบด้วย ท่าเรืออ่าวฉลอง ท่าเรือวานิช เกาะเฮ หาดป่าตอง หาดกะตะ และหาดกะรน ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563

นายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีน รวมถึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยในวันนี้ทีมกู้ภัยของทั้ง 2 ประเทศจะได้ร่วมกันฝึกสาธิตช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ณ ท่าเทียบอ่าวฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุและจัดการในภาวะฉุกเฉินให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในศักยภาพและความพร้อมด้านการจัดการสาธารณภัย

นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลตรุษจีนอย่างเข้มข้น ทั้งการป้องกันอัคคีภัย การป้องกันอุบัติภัยทางน้ำ และการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เน้นเฝ้าระวังพื้นที่จัดงานและสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย โดpจัดชุดปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ การบูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานจากประเทศจีนในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางน้ำให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การสร้างมาตรฐานในการดูแลความปลอดภัยในจังหวัดท่องเที่ยวต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด