ทีโอที ผลักดันความร่วมมือเครือข่าย 5G กับ Io T Solutions เพื่อวิถีชีวิตคนไทยยุคใหม่

พุธ ๒๙ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๖:๐๖
ณ ห้องแถลงข่าว อาคาร 9 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แจ้งวัฒนะ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจ "โครงการความร่วมมือ เครือข่าย 5G กับ IoT Solutions เพื่อวิถีชีวิตคนไทยยุคใหม่" โดยนายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการ บมจ.ทีโอที รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ พร้อมด้วยนายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย บมจ. ทีโอที และ นายชัชวาลย์ สาสนรักกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตอเรจ ซิสเต็มส์ แอนด์ โซลูชั่น จำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์ และสามารถเข้าถึงบริการได้ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนที่สนใจบนเครือข่าย 5G และ IoT Solutions
ทีโอที ผลักดันความร่วมมือเครือข่าย 5G กับ Io T Solutions เพื่อวิถีชีวิตคนไทยยุคใหม่

นายรังสรรค์ฯ กล่าวว่า ทีโอที เป็นผู้นำการให้บริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัล ได้เล็งเห็นความสำคัญของวิถีชีวิตคนไทยยุคใหม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปผู้คนต่างหันมาใส่ใจด้านสุขภาพและบริการด้านการขนส่งมากขึ้นอันเนื่องจากธุรกิจรูปแบบ E-Commerce ที่นับวันจะเข้ามาแทนที่การซื้อขาย และการทำการค้าแบบเดิมๆ มากขึ้นๆ ทุกวัน ทีโอที จึงได้พัฒนาเครือข่ายเข้าสู่ยุค 5G ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนไทยยุคใหม่จากข้างต้นจึงเกิดความร่วมมือกันระหว่าง ทีโอที และ บริษัท สตอเรจ ซิสเต็มส์ แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และระบบ IoT Solutions ในประเทศไทย โดย บริษัทฯ ได้คัดเลือกและจัดหาระบบ IoT Solutions ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทย ดังต่อไปนี้

1. Smart Health Care เป็น Solution สำหรับคนรักสุขภาพ ชอบการออกกำลังกาย และการใช้ชีวิต โดยทั้งหมดจะเชื่อมต่อกับระบบ "AI 365" ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สามารถให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว เพื่อชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้น โดยระบบดังกล่าวได้นำมาเชื่อมต่อเครือข่ายสื่อสารไร้สายที่มีประสิทธิภาพของ ทีโอที

2. Plant Factory "โครงการปลูกผักปลอดเชื้อ" เพื่อความปลอดภัยของคนที่รักสุขภาพโดยเฉพาะ ผักที่ได้ จะมีรสชาติที่ดีและความปลอดภัยระดับปลอดเชื้อ เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยยุคใหม่ ทั้งนี้การควบคุมดูแลโดยระบบอัตโนมัติ จำเป็นต้องใช้เครือข่ายสื่อสารไร้สายที่รวดเร็วในการเก็บข้อมูลและควบคุมทุกขั้นตอน

3. Smart Factory ( Smart Warehouses / Smart Logistics ) เนื่องจากระบบ E-Commerce เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในยุคปัจจุบัน จนในที่สุดจะสามารถแทนที่การค้าขายแบบเดิมๆ ดังนั้น การจัดการ , การส่งของให้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา ต้องมี Solution เพื่อรองรับธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดย Solution ดังกล่าว จะเข้ามาช่วยผู้ประกอบการในส่วนของการจัดกลุ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์ ให้ถูกต้อง รวดเร็ว รวมถึงควบคุมการจัดส่งให้ถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัยถูกต้อง และลดความผิดพลาดในการจัดส่งให้เข้าใกล้ศูนย์มากที่สุด โดยการจัดการระบบทั้งหมดนี้ต้องอาศัย Solution ที่ดีและเครือข่ายที่รวดเร็วอย่าง ทีโอที ในการจัดการดังกล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด