กรมวิทยาศาสตร์บริการก้าวเข้าสู่ปีที่ 129 สืบสานต่อยอดการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยด้าน NQI

พฤหัส ๓๐ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๗:๒๒
วันที่ 30 มกราคม 2563 ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 129 ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้จัดงานทำบุญในวาระครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 129 ปี ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้บริหารจากหน่วยงานสำคัญอื่นๆ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ สำนักงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมทรัพยากรธรณี สถาบันมาตรวิทยา สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและหน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความยินดี โดยมีนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการให้การต้อนรับ
กรมวิทยาศาสตร์บริการก้าวเข้าสู่ปีที่ 129 สืบสานต่อยอดการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยด้าน NQI

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งตลอดระยะเวลา 128 ปีที่ผ่านมา มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตของประเทศไทยด้วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ตั้งแต่ การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบ รับรองบริการและผลิตภัณฑ์หลากหลายที่อยู่ใน ชีวิตประจำวันของประชาชนชาวไทย ตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวอย่าง อาหาร น้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องสำอาง ของเล่น สมุนไพร วัสดุก่อสร้าง ยาง กระดาษ พลาสติก แก้ว อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุทาง การแพทย์ สิ่งแวดล้อม ไปจนถึงเทคโนโลยีอนาคตอย่าง หุ่นยนต์และระบบเซ็นเซอร์ รวมทั้งทำการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับอุตสาหกรรม เป็นแหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศด้าน วทน. และเป็น 1 ใน 4 หน่วยงานที่ให้การรับรองห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆ ของประเทศ

ผลงานที่โดดเด่น เช่น สำนักบริหารและการรับรอง ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับการยอมรับจากองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรอง ห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC) ร่วมด้านการรับรอง ความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 เพียงหน่วยงาน เดียวในนามประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยมีจำนวนผู้จัดโปรแกรมฯ ที่ได้รับการรับรองเป็นอันดับที่ 4 ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มประเทศอาเซียน นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการยังเป็นหน่วยงานเดียวในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับการรับรองให้เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียน สาขาวัสดุสัมผัส อาหาร ในการทดสอบรองรับอุตสาหกรรมอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารด้วย

บรรยากาศของงานวันนี้เป็นไปด้วยความอบอุ่นและให้ความสำคัญกับก้าวต่อไปของกรมวิทยาศาสตร์บริการ นั่นก็คือ การได้รับมอบหมายให้เป็นตัวกลางเชื่อมโยงประสานและขับเคลื่อน โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยยกระดับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานในทุกมิติ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย และผลักดันให้นวัตกรรมไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด