ทีโอที เดินหน้าโครงการ CSR ส่งมอบ “ห้องสมุดมีชีวิต” เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเยาวชน หนุนโอกาสการศึกษาผ่านสื่อดิจิทัล ณ โรงเรียนบ้านทรายมูล

ศุกร์ ๐๗ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๑๔:๔๗
โรงเรียนบ้านทรายมูล อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตของนักเรียนในภูมิภาค
ทีโอที เดินหน้าโครงการ CSR ส่งมอบ ห้องสมุดมีชีวิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเยาวชน หนุนโอกาสการศึกษาผ่านสื่อดิจิทัล ณ โรงเรียนบ้านทรายมูล

ปีที่ 4 โดยมี ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการ บมจ.ทีโอที รักษาการกรรมการผู้จัดการ บมจ.ทีโอที และนางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.ทีโอที ร่วมส่งมอบ "ห้องสมุดมีชีวิต" ในโครงการเสริมสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตของนักเรียนในภูมิภาค ปีที่ 4 พร้อมจัดทำสวนเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ยกระดับสุขอนามัยในโรงอาหารของโรงเรียน และมอบอุปกรณ์

การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา โดยมี นางวรัญภัสสร์ ศรีวฤทธิเวคิน ผู้อำนวยการพร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทรายมูล ร่วมรับมอบ

พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตของนักเรียนในภูมิภาค หรือโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส เป็นการสานต่อนโยบาย

ประชารัฐของรัฐบาล ในการพัฒนาโรงเรียนให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม นักเรียนมีคุณภาพชีวิต สุขภาพกายและใจที่ดีขึ้น มีจิตสาธารณะ รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงระบบการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ จะเป็นการคัดเลือกโรงเรียนในระดับหมู่บ้านหรือตำบลที่มีชั้นเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ รวมถึงเป็นแบบอย่างเพื่อการขยายผลให้แก่โรงเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ พัฒนาเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมสนับสนุนโครงการด้วยดีเสมอมา

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า ทีโอที เข้าร่วมดำเนิน โครงการเสริมสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตของนักเรียนในภูมิภาค ในนามของสำนักงาน พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม มีหลักโภชนาการที่ดีมีการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย และยกระดับทางวิชาการ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงระบบการศึกษาด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมาย โดยได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านทรายมูล อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการ โดย ทีโอที ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนตามวัตถุประสงค์โครงการโดยได้ดำเนินงานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนจัดทำโครงการ "ห้องสมุดมีชีวิต" จัดทำสวนเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ดำเนินการด้านสุขอนามัย ในโรงอาหารของโรงเรียน พร้อมกันนี้ได้จัดหาอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้เยาวชนได้ใช้ประโยชน์ในระยะยาว นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการ บมจ.ทีโอที รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า

โครงการเสริมสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตของนักเรียนในภูมิภาค เป็นหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ภายใต้แผนแม่บทความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ.ทีโอที พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ให้บริการโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อสังคมอย่างทั่วถึงตอบสนองนโยบายภาครัฐฯสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ (Digital Economy) และเป็นเครื่องมือในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ประกอบด้วย 3 ด้านหลักด้านโทรคมนาคมในพื้นที่ห่างไกล ด้านการศึกษา และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งการเข้าร่วมโครงการฯเพื่อเป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านสื่อดิจิทัลในโครงการ "ห้องสมุดมีชีวิต" และยังเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน อีกด้วย

ด้านนางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.ทีโอที กล่าวเพิ่มเติมว่า ทีโอที ได้ร่วมสนับสนุนโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในภูมิภาคมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 โรงเรียนบ้านห้วยขม ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย พ.ศ.2560 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่ 4 ได้พิจารณาเลือกโรงเรียนบ้านทรายมูล อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยภายใน"ห้องสมุดมีชีวิต" มีห้องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ค้นคว้า 4 เครื่อง ติดตั้งโทรทัศน์ ขนาด50 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ปูพื้นโฟมสำหรับนั่งในโซนเด็กเล็กพร้อมชั้นวางของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กและจัดทำป้ายบอกหมวดหมู่ของเล่น จัดทำป้ายวัดพัฒนาการด้านส่วนสูงสำหรับนักเรียนในโซนเด็กเล็ก จัดเตรียมกล่องใส่ของเล่น วางตามชั้นต่างๆ เพื่อให้เป็นระเบียบ ในส่วนของโซนตู้หนังสือสำหรับเด็ก ประกอบด้วย 10 หมวดหลัก อาทิ เบ็ดเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป ปรัชญาและจิตวิทยา ศาสนาสังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ เป็นต้น และจัดทำสวนเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพื่อการเสริมสร้างหลักโภชนาการที่ดี โดยการจัดทำแปลงปลูกผัก อุปกรณ์ทำสวนผัก พร้อมดำเนินการด้านสุขอนามัยในโรงอาหารของโรงเรียน พร้อมกันนี้ได้จัดหาอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้เยาวชนได้ใช้ประโยชน์

ทีโอที เดินหน้าโครงการ CSR ส่งมอบ ห้องสมุดมีชีวิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเยาวชน หนุนโอกาสการศึกษาผ่านสื่อดิจิทัล ณ โรงเรียนบ้านทรายมูล ทีโอที เดินหน้าโครงการ CSR ส่งมอบ ห้องสมุดมีชีวิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเยาวชน หนุนโอกาสการศึกษาผ่านสื่อดิจิทัล ณ โรงเรียนบ้านทรายมูล ทีโอที เดินหน้าโครงการ CSR ส่งมอบ ห้องสมุดมีชีวิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเยาวชน หนุนโอกาสการศึกษาผ่านสื่อดิจิทัล ณ โรงเรียนบ้านทรายมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด