พิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จันทร์ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๑๐:๕๘
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้รับ ศิลปะศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมิศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
พิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

และ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ศิลปศาสตดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และมีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร Global MBA จากเมืองมัณฑเลย์ และเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียร์ม่า อีก จำนวน 150 คน พร้อมกับผู้สำเร็จการศึกษาบัณฑิตอีกว่า 4000 คน เมื่อวันที่ 14 -15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด