เมย์แบงก์ กิมเอ็ง แจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

อังคาร ๓๑ มีนาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๑๓
นายมนตรี ศรไพศาล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) หรือ MBKET เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีการขยายเป็นวงกว้างและยังไม่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดได้ในขณะนี้ ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือมายังทุกภาคส่วนให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะการรวมตัวของคนหมู่มาก คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ ด้วยความรอบคอบแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการและนโยบายของรัฐในการควบคุมและจำกัดการแพร่ระบาดของโรค รวมถึงเพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรดำเนินการตามข้อแนะนำของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องโดยมีมติดังนี้
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง แจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งเดิมกำหนดไว้วันที่ 2 เมษายน 2563 ณ โรงแรม อโนมา ราชดำริ กรุงเทพมหานคร หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จะคลี่คลาย โดยการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนั้นเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีมติเปลี่ยนแปลงการจ่ายปันผลประจำปี เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลแทน

โดยคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทสำหรับปี 2562 ในอัตรา 0.18 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 102.7 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้รวบรวมไว้แล้วในวันที่ 2 มีนาคม 2563 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิและวันจ่ายเงินปันผลเดิมที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไป ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้นรอบนี้ เป็นการจ่ายจากกำไรของบริษัททั้งปี 2562 โดยเมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ที่คณะกรรมการมีมติให้จ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ในอัตรา 0.86 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอการจ่ายปันผลประจำปี 2562 อีกต่อไป

บริษัทฯ ต้องขออภัยที่มีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และบริษัทจะติดตามสถานการณ์จนกว่ากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข จะมีประกาศว่าประเทศไทยปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว เพื่อให้สามารถจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยเร็ว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมขึ้นใหม่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด