มท.2 ติดตามการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในจังหวัดนครราชสีมา เน้นย้ำทุกครัวเรือนต้องมีน้ำกินน้ำใช้อย่างทั่วถึง

ศุกร์ ๑๐ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๕:๔๔
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลดอนเมือง และอำเภอหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พร้อมรับฟังการสรุปสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 จำนวน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโนนสูง อำเภอจักราช อำเภอปักธงชัย อำเภอโชคชัย อำเภอเทพารักษ์ อำเภอโนนไทย และอำเภอแกล้งสนามนาง รวม 49 ตำบล 507 หมู่บ้าน/ชุมชน อีกทั้งได้สั่งการเน้นย้ำให้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตลอดจนระดมสรรพกำลัง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และอุปกรณ์เข้าให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบูรณาการข้อมูลด้านปริมาณน้ำและพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดูแลและจัดสรรน้ำให้ทั่วถึงในระดับครัวเรือนทุกพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง และลดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนให้ได้มากที่สุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด