กรมที่ดินเร่งออกโฉนดที่ดินให้ประชาชนในพื้นที่ "ปิงห่าง" ตำบลอุโมงค์ อำภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ช่วยคลายทุกข์ประชาชน

ศุกร์ ๑๙ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๑๐:๓๖
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ร่วมมอบโฉนดตาม “โครงการ มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ให้แก่ราษฎร หมู่ที่ 1 - 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามที่ได้ร้องขอให้ออกเอกสารสิทธิที่ดินในบริเวณ "ปิงห่าง" ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ โดย "ปิงห่าง" ได้ขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2504 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1,2,5 และหมู่ที่ 3 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เนื้อที่ประมาณ 75 - 0 - 01 ไร่ นายอำเภอเมืองลำพูนและนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เห็นว่าควรแก้ไขรายการทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์หรือจำหน่ายรายการทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ ในส่วนที่เป็นพื้นดิน จำนวน 55 แปลง เนื้อที่ประมาณ 11 - 3 - 04 ไร่ ออกจากทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ ผลการสอบสวนของคณะทำงานสอบสวนพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลการพิสน์ที่ดิน ปรากฏว่าราษฎร ได้ครอบครองทำประโยชน์ก่อนการขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ 265/2539 เรื่อง สถานะทางกฎหมายของที่ดินบริเวณแม่น้ำที่ตื้นเขินเป็นที่ราบก่อนใช้บังคับ ป.พ.พ. และประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีที่ดิน "ปิงห่าง" อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ที่สรุป ได้ว่าพื้นที่แม่น้ำเปลี่ยนทางเดิน ได้มีการตื้นเขินก่อน ป.พ.พ.บรรพ 4 ใช้บังคับ (พ.ศ. 2475) และราษฎร เข้าครอบครองที่ดิน ก่อนปี พ.ศ. 2475 ซึ่งที่ดินดังกล่าวไม่มีการสงวนหวงห้าม ไม่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนถือว่าเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ไม่ต้องถอนสถานะตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 8 (1) มาเป็นบรรทัดฐานที่จะแก้ไขปัญหา โดยที่ดินของจังหวัดลำพูน "ปิงห่าง" เป็นพื้นที่ต่อเนื่องกัน
กรมที่ดินเร่งออกโฉนดที่ดินให้ประชาชนในพื้นที่ ปิงห่าง ตำบลอุโมงค์ อำภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ช่วยคลายทุกข์ประชาชน

กรมที่ดินได้เสนอเรื่องเพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ ให้แก้ไขรายการทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ดังกล่าว และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นชอบให้แก้ไขรายการทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ "ปิงห่าง" เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 กรมที่ดินและจังหวัดลำพูน โดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงราย ได้เข้าดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การดำเนินการออกโฉนดที่ดินและมอบโฉนดที่ดินในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 มีดังนี้

ออกโฉนดที่ดิน ไม่มีหลักฐานที่ดินเดิมในพื้นที่ "ปิงห่าง" จำนวน 55 แปลง เนื้อที่ 11 - 1 - 91.8 ไร่ออกโฉนดที่ดิน (ที่ไม่มีหลักฐานที่ดินเดิม) ในระวางพื้นที่ดำเนินการจำนวน 11 แปลง เนื้อที่ 3 - 0 - 27 ไร่

รวมทั้งสิ้นจำนวน 66 แปลง เนื้อที่ 14 - 2 - 18.8 ไร่ โฉนดที่ดินที่ประชาชนได้รับจะเป็นเอกสารสิทธิ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย สร้างความมั่นคงในชีวิตของประชาชนและเป็นหลักประกันในชีวิต เพื่อผ่อนคลายความทุกข์ของประชาชน

กรมที่ดินเร่งออกโฉนดที่ดินให้ประชาชนในพื้นที่ ปิงห่าง ตำบลอุโมงค์ อำภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ช่วยคลายทุกข์ประชาชน กรมที่ดินเร่งออกโฉนดที่ดินให้ประชาชนในพื้นที่ ปิงห่าง ตำบลอุโมงค์ อำภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ช่วยคลายทุกข์ประชาชน กรมที่ดินเร่งออกโฉนดที่ดินให้ประชาชนในพื้นที่ ปิงห่าง ตำบลอุโมงค์ อำภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ช่วยคลายทุกข์ประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด