ภาพข่าว : บีทีเอสกรุ๊ปฯประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จ่ายปันผล14ส.ค.นี้

พฤหัส ๒๓ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๐๘:๔๙
ภาพข่าว : บีทีเอสกรุ๊ปฯประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จ่ายปันผล14ส.ค.นี้
นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร ร่วมด้วย นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ (BTS) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมีวาระสำคัญเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 รวมทั้งมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวัน ที่ 31 มีนาคม 2563 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตรา 0.48 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 6,315.0 ล้านบาท โดยให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่จะจ่ายอีกประมาณ 1,974.1 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 โดยการประชุมจัดขึ้น ณ ณ.บางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าวชั้น 5 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด