ชู ศกอ. เมืองบางระจัน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ขยายผลกว่า 50 ครัวเรือน

พฤหัส ๓๐ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๑๒:๔๘
นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสินค้าทางเลือกที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี พบว่า ปัจจุบันเกษตรกรที่ทำนาและประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูก มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวเป็นการปลูกผักปลอดสารพิษ และบริหารจัดการน้ำอย่างประหยัด ทำให้ลดต้นทุนการผลิต สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากตัวอย่างของนางเชิงเชาว์ เพ็ชรักษ์ เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) นับเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรตัวอย่างที่มีความมุ่งมั่นทำเกษตรปลอดสารพิษจนประสบผลสำเร็จได้รับมาตรฐาน GAP และพัฒนาที่พักอาศัยของตนเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.พักทัน ศูนย์ข้าวชุมชนต้นกล้าพักทัน วิสาหกิจชุมชนต้นกล้าพักทัน และแปลงใหญ่ข้าวตำบลพักทัน เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ ยังมีการรวมกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 50 ครัวเรือน
ชู ศกอ. เมืองบางระจัน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ขยายผลกว่า 50 ครัวเรือน

จากการลงพื้นที่ของ สศก. โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท (สศท.7) โดยสัมภาษณ์ นางเชิงเชาว์ เพ็ชรักษ์ เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี บอกเล่าว่า เดิมนั้น ตนทำการเกษตรโดยเพาะปลูกข้าวเป็นหลักและปลูกผักสวนครัวบ้างเล็กน้อย ต่อมาปี 2562 ประสบปัญหาภัยแล้ง จึงมีแนวคิดขยายพื้นที่ปลูกผักปลอดสารพิษโดยใช้สารชีวภาพ เนื่องจากเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย เป็นที่ต้องการของตลาด สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง และได้ดำเนินการติดต่อตลาดรับซื้อผลผลิต ประกอบกับ Top Supermarket เปิดโอกาสให้ส่งสินค้าเข้าไปจำหน่ายได้ ปัจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูก จำนวน 3 ไร่ โดยปลูกผักแต่ละชนิดหมุนเวียนสลับกันไป ซึ่งจะคำนึงถึงความต้องการของตลาดเป็นสำคัญ สำหรับผักปลอดสารพิษแต่ละชนิดสามารถให้ผลผลิตและผลตอบแทนเฉลี่ยต่อไร่ ในแต่ละรอบการผลิต ดังนี้

คะน้า ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 9,120 บาท/ไร่ ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 40 วัน ให้ผลผลิต 1,710 กก./ไร่ ราคาขายอยู่ที่ 20 บาท/กก.ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 25,080 บาท/ไร่ กวางตุ้ง ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 9,500 บาท/ไร่ ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 40 วัน ให้ผลผลิต 1,330 กก./ไร่ ราคาขายอยู่ที่ 20 บาท/กก.ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 17,100 บาท/ไร่ ถั่วฝักยาว ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 8,160 บาท/ไร่ ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 90 วัน ให้ผลผลิต 3,000 กก./ไร่ ราคาขายอยู่ที่ 25 บาท/กก. ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 66,840 บาท/ไร่ ผักบุ้งจีน ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 1,800 บาท/ไร่ ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 20 วัน ให้ผลผลิต 960 กก./ไร่ ราคาขายอยู่ที่ 10 บาท/กก. ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 7,800 บาท/ไร่

ผักกาดขาว ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 15,750 บาท/ไร่ ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 40 วัน ให้ผลผลิต 2,450 กก./ไร่ ราคาขายอยู่ที่ 20 บาท/กก. ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 33,250 บาท/ไร่ บวบ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 1,800 บาท/ไร่ ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 70 วัน ให้ผลผลิต 3,600 กก./ไร่ ราคาขายอยู่ที่ 10 บาท/กก. ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 34,200 บาท/ไร่ กระเฉด ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 1,000 บาท/ไร่ ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 120 วัน ให้ผลผลิต 1,200 กก./ไร่ ราคาขายอยู่ที่ 15 บาท/กก. ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 17,000 บาท/ไร่ กระเจี๊ยบเขียว ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 5,000 บาท/ไร่ ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 90 วัน ให้ผลผลิต 1,200 กก./ไร่ ราคาขายอยู่ที่ 15 บาท/กก. ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 13,000 บาท/ไร่

ด้านนายชีวิต เม่งเอียด ผู้อำนวยการ สศท.7 กล่าวเสริมว่า ผักที่เกษตรกรผลิตได้ร้อยละ 60 จะส่งขายที่ตลาดเกษตรกรของจังหวัด วันพุธ และเสาร์-อาทิตย์ ส่วนร้อยละ 40 ส่งขายให้กับ Tops Supermarket ประมาณ 4 ครั้ง/สัปดาห์ ซึ่งทางห้างจะเน้นสินค้าที่มีความหลากหลาย สะอาด สดใหม่ จากการจำหน่ายผลผลิตสามารถสร้างรายได้ (กำไร) ประมาณ 265,982 บาท/ปี นอกจากนางเชิงเชาว์ จะทำหน้าที่ ศกอ. แล้ว ยังเป็นตัวแทนด้านเกษตรอาสาให้กับหน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย เช่น อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี เกษตรหมู่บ้าน ชาวนาอาสา และยังคงทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ให้แก่พี่น้องเกษตรกรในชุมชนรวมถึงคนทั่วไป โดยปัจจุบันมีเกษตรกรและผู้สนใจมาขอเข้ารับการอบรมกับทางศูนย์ ศพก. อย่างต่อเนื่องประมาณ 1,000 คน/ปี ทั้งนี้ หากเกษตรกรหรือท่านใดที่สนใจข้อมูลพืชทางเลือกในพื้นที่ภาคกลาง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สศท.7 โทร. 05 6405 005-8 หรืออีเมล [email protected] หรือหากสนใจข้อมูลการปลูกผักปลอดสารพิษ สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่นางเชิงเชาว์ เพ็ชรักษ์ เศรษฐกิจการเกษตรอาสา เลขที่ 22/4 หมู่ 10 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โทร 08 9538 4361 ซึ่งยินดีให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรและผู้สนใจทุกท่าน

ชู ศกอ. เมืองบางระจัน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ขยายผลกว่า 50 ครัวเรือน ชู ศกอ. เมืองบางระจัน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ขยายผลกว่า 50 ครัวเรือน ชู ศกอ. เมืองบางระจัน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ขยายผลกว่า 50 ครัวเรือน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด