Gossip News : กสิกรไทยชี้แจงการขายหุ้นที่ซื้อคืน เน้นดูภาวะตลาด และประโยชน์ผู้ถือหุ้น

ศุกร์ ๓๑ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๒๖
นายจงรัก รัตนเพียร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารได้แจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เรื่อง กำหนดระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินของธนาคาร จำนวน 23,932,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร โดยจะเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืนในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่ 16 กันยายน 2563 นั้น
Gossip News : กสิกรไทยชี้แจงการขายหุ้นที่ซื้อคืน เน้นดูภาวะตลาด และประโยชน์ผู้ถือหุ้น

ธนาคารขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวว่า ธนาคารจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งหมายความรวมถึง ภาวะตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ราคา และปริมาณการซื้อขายที่เหมาะสม โดยหากปัจจัยต่างๆ ไม่เอื้ออำนวย ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ธนาคารไม่สามารถจำหน่ายได้ ระดับเงินกองทุนของธนาคารก็ยังคงมีความแข็งแกร่งและเพียงพอในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันธนาคารมีระดับเงินกองทุน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 อยู่ที่ 18.09% เป็นเงินกองทุนชั้นที่หนึ่งที่ 15.38% และมีสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (LDR) อยู่ที่ 92.15% ทั้งนี้ การดำเนินการของธนาคารจะเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Gossip News : กสิกรไทยชี้แจงการขายหุ้นที่ซื้อคืน เน้นดูภาวะตลาด และประโยชน์ผู้ถือหุ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด