อาชีวะจับมือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มอบทุนเด็กช้างเผือก ปีที่ 2 ส่งเรียนต่อสายอาชีพ

อังคาร ๑๑ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๑:๕๕
นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) รศ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และนายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เพื่อค้นหาเด็กเรียนดี แต่ยากจน ให้ได้ศึกษาต่อในสายอาชีพ ซึ่งภายในงานมีการประชุม “สร้างโอกาสทางการศึกษาผ่านทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” และมีการบรรยายพิเศษโดย นางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และบุคลากร สอศ. อว. กสศ. เข้าร่วมประชุม
อาชีวะจับมือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มอบทุนเด็กช้างเผือก ปีที่ 2 ส่งเรียนต่อสายอาชีพ

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 เป็นโครงการที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพ ให้แก่นักเรียนที่ยากจนหรือด้อยโอกาส แต่มีศักยภาพเป็นนักเรียนช้างเผือก ให้ได้รับ โอกาสศึกษาต่อในสายอาชีพชั้นสูง และทำงานเป็นพันธมิตรกับสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน ที่มุ่งสร้างสมรรถนะและคุณภาพชีวิตของเยาวชน และโครงการนี้จะมีส่วนในการผลิตบุคลากรสายอาชีพ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบุคลากรสายอาชีพเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย4.0 ด้วย

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อว่า เยาวชนอาชีวศึกษา มีความโชคดี ที่มีหน่วยงานมองเห็นและให้ความช่วยเหลือ ให้มีการพัฒนา เติบโต เป็นคนที่อยู่ในสังคมได้อย่าง สง่างาม มีศักดิ์ศรี เป็นคนดี การรับทุนนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ซึ่งครู อาจารย์ จะต้องสานต่อ ให้เด็กเหล่านี้ เรียนจบอย่างมีคุณภาพ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการมาแล้ว 1 รุ่น สำหรับในปีนี้มีสถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่ร่วมโครงการทั้งสิ้น 66 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 53 แห่ง และสังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 13 แห่ง โดยแบ่งเป็นประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส./อนุปริญญา) และประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา) เพื่อตอบโจทย์การเรียน 10 สาขา อุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก ในการพัฒนาประเทศ และความต้องการของตลาดแรงงานระดับประเทศและสาขาที่ขาดแคลนในท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน สถานประกอบการ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาในลักษณะระบบบูรณาการร่วมกัน ซึ่งจัดการประชุมขึ้น ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2563 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่มเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด