สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ร่วมกับบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จัดการฝึกอบรมหลักสูตร“ การทำเครื่องดื่มและอาหาร”

ศุกร์ ๒๑ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๕๓
นางสาว อาภากร ว่องเขตกร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร“ การทำเครื่องดื่มและอาหาร” (18 ชั่วโมง) ภายใต้โครงการเปิดสูตรสร้างอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ร่วมกับบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การทำเครื่องดื่มและอาหาร

นางสาวอาภากร กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยทำให้สภาพเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวลงอย่างมากมีผลกระทบต่อการจ้างงานในประเทศทำให้เกิดภาวะการว่างงานรัฐบาลจึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยร่วมมือกับชุมชนหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งผู้ว่างงานผู้ไม่มีงานทำรวมทั้งนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะอาชีพชีพใหม่เพื่อกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานสามารถประกอบอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวเป็นแรงงานคุณภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคตจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มโดยแผนกเนสท์เล่โปรเฟสชั่นนัลจึงได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ตดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (ผู้ถูกเลิกจ้างว่างงาน) ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้มีทักษะอาชีพด้านอาหารและเครื่องดื่มพร้อมกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือประกอบอาชีพอิสระและอย่างมีคุณภาพโดยจัดฝึกอบรมโครงการ“ เปิดสูตรสร้างอาชีพ” โดย บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) หลักสูตร“ การทำเครื่องดื่มและอาหาร” ระยะเวลา 18 ชม. ให้แก่กลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 คนระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2563 โดยมีทีมวิทยากรมืออาชีพด้านเครื่องดื่มและด้านอาหารของ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมตลอดทั้ง 3 วันการจัดการฝึกอบรมครั้งนี้ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายรวมทั้งวัสดุ-อุปกรณ์การฝึกทั้งหมดออกวุฒิบัตรรับรองผลร่วมกันระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและ บริษัท เนสท์เล่

ทั้งนี้การจัดการฝึกอบรมดังกล่าวยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดย มีการควบคุมทางเข้า-ออกโดยลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ฝึกอบรม มีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าฝึกอบรม มีจุดบริการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล มีการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาฝึก และมีการเว้นระยะห่างระหว่างการฝึกอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด