SVL Group ร่วมบรรยายและให้ข้อมูลมาตรการ “ขนส่งปลอดภัย ใส่ใจชุมชน”

พุธ ๒๖ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๕๑
SVL Group ร่วมบรรยายและให้ข้อมูลมาตรการ “ขนส่งปลอดภัย ใส่ใจชุมชน” กับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 5 นำโดยนายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารรสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
SVL Group ร่วมบรรยายและให้ข้อมูลมาตรการ ขนส่งปลอดภัย ใส่ใจชุมชน

โดยเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในพื้นที่ เขตที่ 5 ประกอบด้วยพื้นที่ 8 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และกาญจนบุรี) มาร่วมรับฟังการบรรยายสรุป และค้นหาสิ่งดีๆ ในพื้นที่เกี่ยวกับ 4 ประเด็นหลัก คือ การจัดการขยะ การดูแลผู้สูงอายุ อาหารปลอดภัย และอุบัติเหตุ เพื่อรับทราบถึงมาตรการจัดการในด้านต่างๆ โดยมีนายยวราวุธ จิรประภานนท์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางสะพาน ให้การต้อนรับ พร้อมหลายหน่วยงาน อาทิ คณะทำงานจากโรงพยาบาลบางสะพาน ส่วนงานสาธารณสุขอำเภอ เทศบาลตำบลร่อนทอง ชุมชนในพื้นอำเภอบางสะพาน รวมถึงทีมผู้บริหารจาก เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) ร่วมให้ข้อมูลณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบฯ

ครั้งนี้นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต ผู้บริหาร SVL Group ร่วมบรรยายและให้ข้อมูลแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน ของรถขนส่งสินค้า ด้วยมาตรฐานการดำเนินงานและนโยบายคุณภาพขององค์กร มีการพัฒนาระบบขนส่งสินค้ามาโดยตลอด ทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน ติดระบบ GPS รถขนส่งสินค้าทุกคัน ควบคุมด้วย “ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมขนส่งสินค้า หรือ OCC” ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบ “ศูนย์ควบคุมการปล่อยรถขนส่งสินค้า” (Truck Control Center) เพื่อควบคุมระยะห่างของรถขนส่งสินค้าในเขตชุมชน และตัวอำเภอบางสะพาน

ทั้งหมดเพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานความปลอดภัย สร้างความวางใจในการให้บริการกับลูกค้า และสร้างมาตรฐาน “ขนส่งปลอดภัย…ใส่ใจชุมชน”

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด