วิศวะมหิดล ผนึกพลัง อมตะ คอร์ปอเรชั่น พัฒนากำลังคน วิจัยนวัตกรรม รับมือโลกวิถีใหม่

ศุกร์ ๒๘ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๐๘:๔๘
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะบริหาร ผนึกความร่วมมือกับ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณนล เรืองเนาวรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเมือง (Urban Development) บริษัท ประชุมวิชาการ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ทั้งด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) และทักษะเทคโนโลยี (Technical Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการแข่งขันบนเวทีโลกยุคดิจิทัลดิสรัพชั่น ณ อมตะ คอปอร์เรชั่น
วิศวะมหิดล ผนึกพลัง อมตะ คอร์ปอเรชั่น พัฒนากำลังคน วิจัยนวัตกรรม รับมือโลกวิถีใหม่

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ดิจิทัลดิสรัพชั่น เทคโนโลยี 5G และโควิด-19 เป็นตัวเร่งให้การเปลี่ยนผ่านองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมสู่วิถีใหม่ได้เร็วยิ่งขึ้น การพัฒนายกระดับ “กำลังคน” จึงสำคัญยิ่งเพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ไปสร้างนวัตกรรมสิ่งดี ๆให้องค์กรและสังคมโลกต่อไปได้ ความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ อมตะ คอปอร์เรชั่น ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยและเอเชีย ซึ่งมีบทบาทร่วมพัฒนาเศรษฐกิจไทยและภูมิภาค EEC ตลอดมานั้น จะมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร ทั้ง Reskill และ Upskill ด้วยหลักสูตรที่ออกแบบมาเฉพาะเจาะจง ซึ่งเหมาะกับปัญหาและจุดมุ่งหมายของแต่ละองค์กร เช่น บางบริษัทต้องการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน PLC เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ บางองค์กรจะปรับตัวจากอุตสาหกรรมยานยนต์ สู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ต้องการทักษะวิศวกรรมด้านออโตเมชั่น และ AI เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกแบบพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับภาคอุตสาหกรรมให้ตอบโจทย์ และสามารถนำความรู้ความสามารถมาประยุกต์ใช้งานได้จริงในสายการผลิต รวมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ Robotics, AI, IoT (Internet of Things) และ ระบบ Automation มาพัฒนาคุณภาพการผลิตและทดแทนแรงงานมนุษย์ นอกจากนี้ จะร่วมกันสร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต New S-Curve ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่กำลังเติบโตก้าวหน้าสอดคล้องกับแนวโน้มวิถีใหม่ของโลก เพื่อเดินหน้าสู่ศักยภาพใหม่ ตลอดจนส่งเสริมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีความพร้อมทำงานได้ทันที

ในโอกาสนี้ ยังได้เยี่ยมชมและหารือกับบริษัทต่าง ๆ ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อาทิ บริษัท ออโตลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด , บริษัท ซันคอล ไฮ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด