EXIM BANK มอบทุนการศึกษาและปรับปรุงอาคารเรียน สนับสนุนผู้พิการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์เพื่อประกอบอาชีพ

พฤหัส ๑๐ กันยายน ๒๐๒๐ ๐๘:๔๑
EXIM BANK มอบทุนการศึกษาและปรับปรุงอาคารเรียน สนับสนุนผู้พิการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์เพื่อประกอบอาชีพ
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน EXIM BANK มอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน พร้อมเงินสนับสนุนการปรับปรุงอาคารเรียน จำนวนทั้งสิ้น 500,000 บาท ให้แก่นายปกรณ์ ศังขวณิช รองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ เพื่อสนับสนุนให้ผู้พิการได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ สำหรับนำไปใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ณ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ EXIM BANK “ทุนชีวิต” ให้แก่ผู้พิการผ่านมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 9 ปี ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด