องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล “เกียรติยศ ๒๕ ปี - คนดีศรีกาญจนา” แก่ผู้บริหารดีเด่น

จันทร์ ๒๑ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๕:๒๗
องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล เกียรติยศ ๒๕ ปี - คนดีศรีกาญจนา แก่ผู้บริหารดีเด่น
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล “เกียรติยศ ๒๕ ปี - คนดีศรีกาญจนา” แก่ผู้บริหารดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี, ดร. เอกชัย วารินศิริรักษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, ผศ.ดร.วนิดา คูอมรพัฒนะ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี และ ผศ.ดร.ตวงยศ สุภีกิตย์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่สถาบันองค์กร ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้สร้างสรรค์คุณูปการ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการศึกษากับหน่วยงานต่างๆ ในโอกาสครบรอบการสถาปนา ครบ 25 ปี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์
องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล เกียรติยศ ๒๕ ปี - คนดีศรีกาญจนา แก่ผู้บริหารดีเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด