อดีตปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บรรยายพิเศษฯ

พุธ ๐๗ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๔๕
อดีตปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บรรยายพิเศษฯ

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม อดีตปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บรรยายพิเศษในหัวข้อ ?แนวทางปรับเปลี่ยนให้เป็นองค์กรดิจิทัล? เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐและเอกชน ที่เข้าอบรมหลักสูตร ?ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัล ด้านธุรกิจเกษตร? รุ่นที่ 2 โดยมี ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล นายสุวิทัศท์ สุรสิงห์โตทอง นายชิษณุชา บุดดาบุญ นายเกรียงไกร วัฒนาสว่างนางลักขณา ตั้งจิตนบ นายอาณัติ กลิ่นส่ง นายธำรงเกียรติ อุทัยสาง นายกิติกร ลิมปนพงศ์เทพ

นายเกรียงไกร วัฒนาสว่าง นางณฐอร อินทร์ดีศรี นายณัฐสรณ์ ดำเนินชาญวนิชย์ นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ นายธนา ใยบัวทอง ดร.ธีรญา กฤษฏาพงษ์ นายเบญจพล พาลี นายปณิธาน มีไชยโย นายปุณนะ วงศ์ธนา
ศิริกุล นายพรพนิต รัตนกุล นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ นายพิชญะ ใหญ่แก่นทราย นายภานุ เนื่องจำนงค์ นายมิตรดนัย สถาวรมณี นายยุทธพงศ์ มีแก้ว นายรัสชัย เหรียญพาณิชย์ นายวิเธียรณ์ จันทะเรือง
นายวีรวัฒน์ กำจรวงศ์ไพศาล นายสิทธิพร ก้อนแก้ว นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง ดร.อัจฉรา ภาวศุทธิ์
นางอัญชนา ตราโซ นายอาณัติ กลิ่นส่ง นางสาวอินทิรา ฟุ้งมงคลเสถียร เป็นต้น ร่วมฯในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมรามาดา บาย วินแดม เจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด