กระทรวงดิจิทัลฯ เร่งหารือจัดทำแผนแม่บทด้านการส่งเสริมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564-2568

พุธ ๑๔ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๑๖
กระทรวงดิจิทัลฯ เร่งหารือจัดทำแผนแม่บทด้านการส่งเสริมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564-2568

นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการ ประชุม Kick Off การจัดทำแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564-2568 ภายใต้โครงการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7 กระทรวงดิจิทัลฯ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ โดยการประชุมครั้งนี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจกรรมจัดทำแผนแม่บทฯ ซึ่งต้องสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีมาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติดังกล่าว ตลอดจนการกำหนดเป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงานที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เหมาะสมกับแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด