ดีอีเอส ร่วม อว.จัดรับฟังความคิดเห็นแผนยุทธศาสตร์ ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

พุธ ๑๔ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๕๓
ดีอีเอส ร่วม อว.จัดรับฟังความคิดเห็นแผนยุทธศาสตร์ ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานการประชุมหารือเรื่อง นโยบาย AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial Intelligence) เป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ( อว.) กับกระทรวงดิจิทัลฯ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐ และเอกชน ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ สพร. สภาดิจิทัล สภาโทรคมนาคม สมาคม AI เป็นต้น เพื่อหารือยุทธศาสตร์ AI กลไกขับเคลื่อน แผนงานสำคัญ และหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด