มจธ. จับมือ ดิ เอ็มควอเทียร์ นำองค์ความรู้ วทน.บุกห้างฯ เปิด "KX SMART Play" เพิ่มช่องทางพัฒนาเยาวชน ปั้นนักนวัตกรรุ่นเยาว์

จันทร์ ๑๙ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๗:๔๒
มจธ. จับมือ ดิ เอ็มควอเทียร์ นำองค์ความรู้ วทน.บุกห้างฯ เปิด KX SMART Play เพิ่มช่องทางพัฒนาเยาวชน ปั้นนักนวัตกรรุ่นเยาว์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่โดดเด่นในด้านการบูรณาการศึกษาและการทำวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพปฏิบัติงานได้จริง ใช้องค์ความรู้พัฒนาชุมชนและสังคม มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการสร้างกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมและการพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จับมือกับบริษัท สุขุมวิทซิตี้มอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมเปิดพื้นที่โซน EMJOY เพื่อพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์ ณ ชั้น 2 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ภายใต้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบนิเวศและเสริมสร้างความสามารถแก่ Startups และ SMEs ล่าสุดได้มีพิธีเปิดพื้นที่การเรียนรู้ EMJOY พร้อมกับเปิดตัว KX Smart Play ขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า มจธ.มีความร่วมมือด้านวิชาการกับ บริษัท สุขุมวิทซิตี้มอลล์ (The Mall Group) เพื่อพัฒนาธุรกิจและสังคม โดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการสร้างนวัตกรรุ่นเยาว์ โดยใช้ EMJOY พื้นที่สำหรับการศึกษาและพัฒนาเยาวชนของศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ซึ่งมีพื้นที่ของ มจธ. ภายใต้ชื่อ "KX SMART Play" เป็นพื้นที่ที่มีการออกแบบบรรยากาศให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ โดยหลักสูตรของ KX SMART Play พัฒนาโดยสถาบันของ มจธ.และหน่วยงานภายนอกที่เชี่ยวชาญเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเยาวชน รวมไปถึงผู้สนใจนวัตกรรม โดยเน้นทักษะ Critical Thinking, Creativity, Communication, Collaboration อีกทั้งเป็น Family Community ที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และลงมือทำ เพื่อสร้างนวัตกรรุ่นเยาว์ที่มีความสมดุลด้านความรู้และการใช้ชีวิตในสังคม และเสริมสร้างและพัฒนาทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21

"ปัจจุบันการส่งเสริมการเรียนรู้จะต้องทำในทุกช่วงวัย และเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการฝึกเสริมทักษะด้วยการลงมือทำ เพราะการฝึก คือการสร้างประสบการณ์ที่จะช่วยให้การเรียนรู้ดีขึ้น และจะเป็นวิธีการสอนที่ดีสำหรับคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ในอนาคตของมจธ.ที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง" อธิการบดี กล่าว

ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มจธ. กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า เกิดจากแนวคิดที่ตรงกันของการให้ความสำคัญในการสร้างคนและนวัตกรรมที่ต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก ทางมหาวิทยาลัยจัดทำโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก โดยทางศูนย์การค้าฯ ให้ความเอื้อเฟื้อพื้นที่สำหรับ KX SMART Play ซึ่งเป็นอีกช่องทางที่ มจธ.ได้มีโอกาสนำองค์ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และวิศวกรรมของมหาวิทยาลัยมาถ่ายทอด ให้ความรู้กับสาธารณชน และจะเป็นต้นแบบใช้ขยายผลต่อในอนาคต

ด้าน อาจารย์วรรณภพ กล่อมเกลี้ยง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักเคเอกซ์ (Knowledge Exchange: KX) ได้กล่าวถึงหลักสูตรที่จัดขึ้นภายใน KX SMART Play ว่า เนื่องจาก EMJOY เป็นพื้นที่สำหรับการศึกษาและพัฒนาเยาวชน รวมถึงครอบครัว ดังนั้น เพื่อให้เป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และลงมีปฏิบัติจริง KX SMART Play จึงได้จัดโปรแกรมพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์ ด้วย Constructionism และ STEAM Education เพื่อเสริมทักษะแห่งอนาคต 4Cs : Critical Thinking, Creativity, Communication, Collaboration โดยมีหลักสูตรพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกัน 6 หลักสูตร ประกอบด้วย 1.Young Innovators Program จุดเริ่มต้นของการเป็นนวัตกรที่มีความสมดุลทางด้านสติปัญญาและการใช้ชีวิตในสังคม 2. DIY Creative Craft กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัดผ่านการลงมือทำ 3. STEM Education & Hands-on Buddy การเรียนรู้เชิงบูรณาการผ่านการทดลองและลงมือปฏิบัติจริง เน้นการเข้าใจองค์ความรู้ STEM และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 4. Tinkering Workshop กิจกรรมสร้างสรรค์ของเล่นและสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมจากวัสดุรอบตัว 5. Young Entrepreneurship หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ และ 6. Psychology for Parents สำรวจใจเรา เข้าใจศักยภาพลูก หลักสูตรทางด้านจิตวิทยาสำหรับพ่อแม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด