สพร.9 พิษณุโลก ร่วมกับ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เปิดสูตรสร้างอาชีพ

พฤหัส ๒๙ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๔๔
สพร.9 พิษณุโลก ร่วมกับ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เปิดสูตรสร้างอาชีพ

นางสาวกุลวดี ยาดี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีปิดฝึกอบรม และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรม ภายใต้ความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านอาหารและเครื่องดื่ม ระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก กับ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา เนสกาแฟนักชงมืออาชีพ (NESCAFE Street Barista) ระยะเวลาการฝึกอบรม 15 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 27 -28 ตุลาคม 2563 ผู้สำเร็จการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน 27 คน ดำเนินการฝึกอบรมโดยกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในประเทศไทยนั้น ทำให้สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยชะลอตัวลดลง และมีผลกระทบต่อการจ้างงานในประเทศ ทำให้เกิดภาวะการว่างงาน รัฐบาลจึงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยได้ร่วมมือกับชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการฟื้นฟูให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งผู้ว่างงาน ผู้ไม่มีงานทำ รวมทั้งนักศึกษาที่จบใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานนั้น ได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะวิชาชีพใหม่ เพื่อให้กลับสู่ตลาดแรงงาน สามารถประกอบอาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก มีรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว โดยที่เป็นแรงงานคุณภาพต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและรองรับการขยายตัวเศรษฐกิจในอนาคตอีกด้วย จึงทำให้มีโครงการฝึกอบรมดังกล่าวเกิดขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด