"พุทธิพงษ์" ลงพื้นที่ จ.พังงา เยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชน-ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท

อังคาร ๐๓ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๐๙:๕๙
พุทธิพงษ์ ลงพื้นที่ จ.พังงา เยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชน-ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท

รมว.ดีอีเอส นำคณะผู้บริหารตรวจราชการ จ.พังงา เยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชน วิทยาลัยชุมชนพังงา และโครงการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าชุมชนผ่านไปรษณีย์ไทย ดูความสำเร็จการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เร่งการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มฐานราก เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย สร้างโอกาสเข้าถึงช่องทางตลาดออนไลน์

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.พังงา พร้อมนำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัด เยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชน วิทยาลัยชุมชนพังงา และโครงการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าชุมชนผ่านไปรษณีย์ไทย (ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท) ซึ่งมีผลสำเร็จในการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เร่งการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ สร้างงานในพื้นที่โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มฐานราก เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย และเข้าถึงตลาดใหม่ๆ ผ่านออนไลน์

ทั้งนี้ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตั้งอยู่ในวิทยาลัยชุมชนพังงา ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา กลุ่มผู้ใช้งานเป็นเด็ก เยาวชน ประชาชนและกลุ่มแม่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือ เกษตรกรรม ประมง และรับจ้าง และเป็นหนึ่งในศูนย์ดิจิทัลชุมชนตามแผนการนำร่อง 250 แห่ง ที่มีการปรับรูปแบบการให้บริการศูนย์ฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องทุกวัน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในชุมชน เช่น วันเสาร์-อาทิตย์ จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้กับประชาชนทั่วไป เป็นต้น

"ผมให้นโยบายเพื่อให้มีการต่อยอดการใช้ประโยชน์จากศูนย์ดิจิทัลชุมชน ที่นอกเหนือจากการอบรมให้ความรู้และการขายสินค้าออนไลน์ โดยควรเพิ่มในเรื่องของการท่องเที่ยว การสาธารณสุข และความรู้ในท้องถิ่น การค้นคว้าหาความรู้ โดยมุ่งเน้นความเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เร่งรัดพัฒนาเชิงรุกให้ชุมชนการเข้าถึงบริการต่างๆ ของภาครัฐ ได้สะดวกและง่ายขึ้น" นายพุทธิพงษ์กล่าว

ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมบูธโครงการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าชุมชนผ่านไปรษณีย์ไทย (Thailandpostmart) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) โดยมีตัวแทนชุมชนจากหลายพื้นที่ของ จ.พังงา และผู้ผลิตสินค้าร่วมกันมานำเสนอสินค้า ที่ปัจจุบันวางจำหน่ายผ่าน e-Marketplace ของ www.Thailandpostmart.com ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านปริง ปณอ.พังงา 104 วิสาหกิจ ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาตำหนอน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล ท่าปากแหว่ง และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า กระทรวงฯ ให้นโยบายกับหน่วยงานใต้สังกัดเพื่อช่วยเข้าไปช่วยเหลือให้ชุมชนทุกพื้นที่ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของรัฐครอบคลุมถึง ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มที่ และสอดคล้องกับบริบทความต้องการของคนในชุมชน โดยในส่วนของการจำหน่ายสินค้าชุมขนออนไลน์ผ่าน Thailandpostmart จะมี ปณท เข้าไปช่วยสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชนทั่วประเทศ สร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งใช้ศักยภาพของ ปณท ทั้งเครือข่ายที่ทำการไปรษณีย์กว่า 5,000 แห่ง พนักงานมากกว่า 40,000 คน ระบบการขนส่งที่ครอบคลุมและเข้าถึงทุกชุมชน เข้าไปสนับสนุน

ทั้งนี้ ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท หรือโครงการดิจิทัลชุมชนด้านอี-คอมเมิร์ซ ได้พัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ ใน 3 ด้าน ได้แก่

  1. การพัฒนาระบบร้านค้าออนไลน์ (e-Marketplace) ที่ทันสมัยเพื่อให้ชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนสามารถนำสินค้าหรือบริการมาขึ้นทะเบียนจำหน่ายบนเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com ที่ทำงานได้ทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ แทบเล็ต คอมพิวเตอร์
  2. การพัฒนาระบบการชำระเงิน (e-Payment) เพื่อรองรับธุรกรรมการชำระเงินจากผู้สั่งซื้อสินค้า และการจ่ายเงินค่าสินค้าให้กับผู้ประกอบการได้อย่างสะดวก ทันสมัย ปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่ง ปณท ได้มีพันธมิตรร่วมดำเนินการ ในเรื่องช่องทางการชำระเงิน (Payment Gateway) เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงินได้ทุกช่องทาง
  3. การพัฒนาระบบการขนส่ง (e-Logistics) พัฒนาระบบการแจ้งเตือนข้อมูลคำสั่งซื้อไปยังที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง และผู้จำหน่ายสินค้าเพื่อเตรียมการจัดส่งสินค้า วางเส้นทางและรูปแบบ วิธีการขนส่งสินค้าให้เหมาะกับสินค้าแต่ละประเภท เช่น ระบบการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ สำหรับการขนส่งผลผลิตการเกษตร อาหาร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งที่มีมาตรฐาน ลดการสูญเสีย เป็นต้น ระบบการแสดงสถานะ การขนส่งเพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้สั่งซื้อใช้ตรวจสอบรายการสั่งซื้อสินค้าได้อย่างสะดวก ทันสมัยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด