ทีเซลส์จับมือร่วมกับอมตะ คอร์ปอเรชัน และ ม.มหิดล ขับเคลื่อนโครงการ "อมตะเมดิทาวน์" ชลบุรี

พุธ ๐๔ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๖:๐๐
ทีเซลส์จับมือร่วมกับอมตะ คอร์ปอเรชัน และ ม.มหิดล ขับเคลื่อนโครงการ อมตะเมดิทาวน์ ชลบุรี

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS : Thailand Centre of Excellence for Life Sciences) จับมือร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดพิธีลงนามความร่วมมือการจัดตั้ง "อมตะเมดิทาวน์" ในเขตพื้นที่อมตะซิตี้ ชลบุรี ในพิธีเปิดงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2020 & Bio Asia Pacific 2020 วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 - 11.10 น. ณ บริเวณ Bio Square ฮอลล์ EH 103 ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

โครงการ "อมตะเมดิทาวน์" (AMATA Meditown) เป็นการริเริ่มความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และ นายชัยรัตน์ แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และบริหารองค์กรและรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทนลงนามความร่วมมือการจัดตั้ง "อมตะเมดิทาวน์" เพื่อขับเคลื่อนเมืองการแพทย์นานาชาติครบวงจรแห่งแรกในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC (Eastern Economic Corridor) ภายในเขตพื้นที่อมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อให้บริการทางการแพทย์ในระดับสากล รวมถึงมีความร่วมมือด้านการผลิตยาและชิ้นส่วนการแพทย์ ด้านการศึกษาและวิจัย โดยเน้นการสร้างความร่วมมือกับนานาชาติ เพื่อให้ได้มาตรฐานระดับ World Class Medical Hub แห่งหนึ่งของโลก

นอกจากความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ "อมตะเมดิทาวน์" โดย อมตะ คอร์ปอเรชัน มหาวิทยาลัยมหิดล และทีเซลส์ (TCELS) นั้น ยังผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการเชิญชวนนักลงทุนด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ ยา เซลล์บำบัด วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หน่วยวิจัยทางคลินิก และเครื่องมือแพทย์มาลงทุนในเขตพื้นที่อมตะซิตี้ ชลบุรี ประสานและบริหารจัดการที่ปรึกษาต่างชาติ เพื่อมาให้ความเห็นต่อการวางผังเมืองการแพทย์ครบวงจร จัดตั้งกรรมการเพื่อส่งเสริมการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเชื่อมโยงหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนในเขตพื้นที่ใน จ.ชลบุรี รวมถึงบริเวณใกล้เคียงเพื่อทำให้เกิดความสมบูรณ์ของเมืองการแพทย์ครบวงจร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด