THE World University Ranking 2021 by Subject มจธ. ครองอันดับ 1 Engineering 4 ปีซ้อน และอันดับ 1 Physical Sciences

ศุกร์ ๐๖ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๐:๑๕
THE World University Ranking 2021 by Subject มจธ. ครองอันดับ 1 Engineering 4 ปีซ้อน และอันดับ 1 Physical Sciences

เมื่อเร็วๆ นี้ ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก โดย Times Higher Education (THE) ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE World University Ranking 2021 by Subject ตามกลุ่มสาขาวิชา ทั้งสิ้น 11 กลุ่มสาขาวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 1 ของประเทศไทย สาขาวิชา Engineering and Technology 4 ปีซ้อน นับตั้งแต่ปี 2018 ถึงปัจจุบัน และเป็นอันดับ 501-600 ในโลก โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอันดับ 2 และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสุรนารี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอันดับ 3 ในประเทศไทย

ผลการจัดอันดับในปีนี้ มจธ. ติดอันดับโลกใน 4 กลุ่มสาขาวิชา คือ Engineering and Technology, Physical Sciences, Computer Science และ Life Sciences และในปีนี้เป็นปีแรกที่กลุ่มสาขาวิชา Physical Sciences มจธ. ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 1 ในประเทศไทย และอยู่ในอันดับ 501-600 ในโลก

ส่วนของผลการจัดอันดับในกลุ่มสาขาวิชา Computer Science มจธ. ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 1 ในไทยร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยทั้งหมดถูกจัดอยู่ในอันดับ 601-800 ในโลก และกลุ่มสาขาวิชา Life Science มจธ. ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 4 ในไทย อันดับที่ 601-800 ในโลก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. เปิดเผยว่า มจธ. มีภารกิจหลักด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ มีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติได้รับการอ้างอิงสูง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มจธ. จัดการศึกษาที่ "มุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้" สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อให้ทุกพื้นที่ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ (Learning Space) มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาชีพและวิชาชีวิต ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เชื่อมโยงองค์ความรู้นำไปสู่การแก้ปัญหาในการทำงานจริง และการดำรงชีวิตเน้นการเรียนรู้เชิงบูรณาการร่วมกับการทำงานจริง (Work-integrated Learning) การปรับรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ๆ ด้วยการจัดการศึกษาในรูปแบบ KMUTT Micro-credentials โดยผู้เรียนทุกช่วงวัยสามารถเพิ่มพูนความรู้และทักษะได้ รวมทั้งการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบของ Residential College ที่ มจธ. ราชบุรี นับเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

รายละเอียดการจัดอันดับสามารถดูได้ที่ bit.ly/…Subject

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด