มจธ.พัฒนาครูสอน สู่ครูโค้ช

อังคาร ๑๗ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๗:๒๘

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ ดร. เทอดทูน ไทศรีวิชัย ผู้ก่อตั้งสถาบันโค้ชไทย ถ่ายภาพร่วมกับโค้ชชั้นนำระดับประเทศในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มจธ.กับสถาบันโค้ชไทย ในการนำกระบวนการโค้ช ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะสากลมาประยุกต์ใช้ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรและเทคนิคการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ณ อาคาร Knowledge Exchange Center (KX) ถนนกรุงธนบุรี เขตคลอสาน กรุงเทพฯ

มจธ.พัฒนาครูสอน สู่ครูโค้ช

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด