พัทลุงประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2564

พฤหัส ๑๙ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๑:๔๖

นายอุทิพย์ อินทรเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง(สนพ.พท.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ต้อนรับนางปราณี รัตนประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง พิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ฯ การเสนอให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร ตรวจสอบแผนการดำเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามปฏิทินการดำเนินโครงการฯ การมอบหมายภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ท้องถิ่นจังหวัด การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรและการเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน

พัทลุงประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด