ไทยคมเดินหน้าสนับสนุน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมต่อเนื่อง

จันทร์ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๔:๕๗

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) นำโดย นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากขวา) มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร

ไทยคมเดินหน้าสนับสนุน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมต่อเนื่อง

โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนับเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อพัฒนาการศึกษา ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนคนไทยทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม ผนวกกับพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยการส่งเสริมต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีทุกๆด้าน เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาของไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ บมจ. ไทยคม ได้มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ริเริ่มโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด