">

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)( WICE)

พฤหัส ๒๖ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๔:๑๑

แม่ทัพคนเก่งแห่งค่าย WICE "ชูเดช คงสุนทร" เป็นปลื้ม หลังคว้าคะแนน CG "ดีเลิศ" (Excellent) ระดับ 5 ดาว เป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2563 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020: CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่แสดงให้เห็นว่า WICE ให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล สร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ต่อการดำเนินงานของบริษัท เพื่อก้าวสู่องค์กรมาตรฐานในระดับสากล

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)( WICE)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด