กระทรวงเกษตรฯ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการขับเคลื่อนสินค้าและบริการด้านการเกษตรไทยครบวงจรไปสู่ตลาดโลก

ศุกร์ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๐๙:๔๓

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นตัวแทน ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการขับเคลื่อนสินค้า และบริการด้านการเกษตรไทยครบวงจรไปสู่ตลาดโลก ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) ว่า ตามที่กระทรวงเกษตรฯ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือที่เกี่ยวข้องในด้านเกษตร 2 ฉบับ ได้แก่ 1) บันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือภายใต้นโยบายเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด (ตลาดนำการผลิต) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และ 2) บันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไปแล้วนั้น

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการขับเคลื่อนสินค้าและบริการด้านการเกษตรไทยครบวงจรไปสู่ตลาดโลก

การลงนามในวันนี้ จึงเป็นการดำเนินงานต่าง ๆ ภายใต้กรอบข้อตกลง (MOU) ทั้ง 2 ฉบับ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) จึงได้จัดทำร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการขับเคลื่อนสินค้าและบริการด้านการเกษตรไทยครบวงจรไปสู่ตลาดโลก ซึ่งเป็นความร่วมมือจาก 8 หน่วยงาน ได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือในการลงนาม MOU ดังกล่าว จะเป็นการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทยในการให้องค์ความรู้ในทุกด้าน ทั้งในด้านเทคนิคการผลิต ด้านการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าไปจนถึงเทคนิคการบรรจุภัณฑ์ การขนส่งเต็มรูปแบบที่ลดต้นทุน และการหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ เพื่อจะนำสินค้าและบริการด้านเกษตรของไทยออกจำหน่ายสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างครบวงจร ทั้งในรูปบบของออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดี ที่จะช่วยให้สินค้าเกษตรของไทยสามารถจำหน่ายได้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้มีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย

ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนความร่วมมือของทั้ง 8 หน่วยงาน ภายใต้บันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการขับเคลื่อนสินค้า และบริการด้านการเกษตรไทยครบวงจรไปสู่ตลาดโลก โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมหม่อนไหม และกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมเป็นคณะทำงานฯ ด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด