ททบ. รุกเดินหน้าต่อ พร้อมขับเคลื่อนการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร ร่วมกับ 7 องค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อผลักดันภาคการเกษตรไทยสู่ตลาดโลก

ศุกร์ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๐:๑๖

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ยังคงเดินหน้าในการผลักดันส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร ผสานความร่วมมือกับ 7 องค์กรเครือข่าย เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้ภาคการเกษตรของไทยเดินหน้าต่อยอดออกไปแข่งขันสู่ตลาดโลก

ททบ. รุกเดินหน้าต่อ พร้อมขับเคลื่อนการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร ร่วมกับ 7 องค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อผลักดันภาคการเกษตรไทยสู่ตลาดโลก

พลโท รังษี กิติญาณทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมด้วย ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พรวิช ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและบริการการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กระทรวงมหาดไทย พงษ์ทร วิเศษสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สมัย ลี้สกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรกรไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ลักษมณ์ เตชะวันชัย รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการโครงการพิเศษสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อขับเคลื่อนสินค้าไทยสู่ตลาดโลก ณ ห้องเบญจนฤมิต ชั้น 4 อาคารเบญจรังสฤษฏ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

โดย ความร่วมมือกันในครั้งนี้เป็นการมุ่งเน้นส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรให้ขยายออกไปสู่วงกว้าง ทั้งเรื่องของพื้นฐานการเกษตรไปจนถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วย ในการพัฒนาให้ภาคการเกษตรมีความก้าวหน้า สามารถลดต้นทุนการผลิต ช่วยเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร อีกทั้งสามารถใช้กระบวนการแปรรูปให้เข้ามามีส่วนเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น เป็นโอกาสที่จะช่วยให้สินค้าเกษตรของไทยสามารถจำหน่ายได้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเพิ่มช่องทางการส่งออกไปสู่ตลาดในต่างประเทศ ซึ่งทาง กองทัพบก พร้อมสนับสนุนพื้นที่ที่อยู่ในความดูแล เพื่อดำเนินการเพาะพันธุ์ต้นกล้า สร้างผลผลิตทางการเกษตร ด้าน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เป็นองค์กรสื่อที่ให้บริการสาธารณะเพื่อความมั่งคง มีความพร้อมในการสนับสนุนผลิตรายการที่ให้องค์ความรู้ด้านการเกษตร นอกจากนี้พร้อมจัดทำแพลตฟอร์ม เพื่อดำเนินการด้านการตลาด และจัดหาตลาดเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผ่านทาง คอลเซ็นเตอร์ และเว็บไซต์ www.ohlalashopping.com โดยมีองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมกันดำเนินการ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้มีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น และสินค้าภาคการเกษตรของไทยสามารถเข้าไปแข่งขันในตลาดโลกได้

นอกจากนี้ในปี 2564 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมเดินหน้าการเป็น Social Enterprise TV ยังคงนำเสนอข่าวสารและรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้วยผังรายการที่ให้ข่าวสารและสาระความรู้ 70% และสาระบันเทิง 30% เพิ่มเติมด้วยแถบรายการที่ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการเกษตรมากขึ้นตลอดทั้งปี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ กองทัพบก ที่ให้ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เป็นสื่อกลางเผยแพร่องค์ความรู้ทางการเกษตรที่สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน นำคุณค่าสู่สังคมไทย ในการขับเคลื่อนสินค้าด้านการเกษตรของไทยสู่ตลาดโลกร่วมกับ 7 องค์กรภาคีเครือข่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด