ไทยพาณิชย์คว้า 5 รางวัลจากเวที Thailand Corporate Excellence Award 2020 สะท้อนความสำเร็จจากการพัฒนาองค์กรและธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นตลอดมา

จันทร์ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๐:๔๐

ธนาคารไทยพาณิชย์ ตอกย้ำความสำเร็จในการบริหารจัดการธุรกิจด้วยความโดดเด่นอย่างรอบด้าน ได้รับรางวัล Distinguished Award จำนวน 5 สาขารางวัล จากงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020 จัดขึ้นโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยรางวัลความเป็นเลิศในสาขาต่างๆ ดังนี้ 1. ความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล 2. ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน 3. ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 4. ความเป็นเลิศด้านสินค้า/บริการ และ 5. ความเป็นเลิศด้านการตลาด รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้จะเป็นพลังให้ธนาคารไทยพาณิชย์ขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าด้วยการสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มด้วยความมุ่งมั่นต่อไป โดยมี นางพัตราภรณ์ สิโรดม รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล นายมาณพ เสงี่ยมบุตร รองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด และนายคณินทร์ แรงกล้า ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน SME Bangkok ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้แทนธนาคารเข้ารับรางวัล

ไทยพาณิชย์คว้า 5 รางวัลจากเวที Thailand Corporate Excellence Award 2020 สะท้อนความสำเร็จจากการพัฒนาองค์กรและธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นตลอดมา

ทั้งนี้ ผลรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards มาจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงจำนวนกว่า 1,000 องค์กรในทุกภาคธุรกิจของประเทศ เพื่อคัดเลือกองค์กรที่มีการบริหารจัดการด้วยความเป็นเลิศในสาขาต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด