">

"เปิดมุมมองธุรกิจอุตสาหกรรมไทยเพื่อสร้างความเข้มแข็งหลังวิกฤติ โควิด-19" กลุ่มทรู ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

อังคาร ๐๑ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๑:๑๐

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ (กลาง) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง "เปิดมุมมองธุรกิจอุตสาหกรรมไทยเพื่อสร้างความเข้มแข็งหลังวิกฤติ โควิด-19 (Strengthening Thailand's Industrial Business: A Post COVID-19 Perspective) จัดโดย คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ร่วมกับนักศึกษาโครงการพัฒนาผู้บริหาร หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในโอกาสนี้ กลุ่มทรู โดย นายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ (ที่ 2 จากซ้าย)กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ทางดิจิทัล แก่ผู้ร่วมสัมมนากว่า 600 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้ สร้างความเข้มแข็งของธุรกิจหลังวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 โดยคุณสฤษดิ์ กล่าวถึง การปรับตัวของทรู จากผลกระทบที่ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้ง การที่พนักงานต้อง work from home ร้านค้าในห้างต้องปิดชั่วคราว และผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่าย ขณะที่ ความต้องการใช้เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง Key Success Factor ในการปรับตัวรับมือวิกฤต ที่ทำให้บริษัทสามารถ transform สู่ Digital company ได้เร็วขึ้น ประกอบด้วย การนำ TQM มาใช้ ทำให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้เร็วและเป็นระบบ โดยมี "คน" เป็นกลไกสำคัญ รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน เพื่อตอบสนองการทำงานและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่เปลี่ยนไป

เปิดมุมมองธุรกิจอุตสาหกรรมไทยเพื่อสร้างความเข้มแข็งหลังวิกฤติ โควิด-19 กลุ่มทรู ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ องค์กรควรให้ความสำคัญในการสร้างนวัตกรรม เช่น ทรู พัฒนา True Virtual World ได้อย่างรวดเร็ว สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งการทำงาน การเรียน และการใช้ชีวิตประจำวัน และ ให้ความสำคัญกับ คน โดยเรียนรู้คนในองค์กร เพื่อพัฒนาคนให้ถูกจุด เพิ่มทักษะต่างๆ เพื่อให้สามารถทำงานได้แบบ end to end รวมทั้งการพัฒนาผู้นำในทุกระดับ ทั้งระดับสูง และผู้นำรุ่นใหม่ อันสอดคล้องกับการสร้างความยั่งยืนขององค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด