ดีอีเอส ติวเข้มจัดหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ-รายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

ศุกร์ ๐๔ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๐๔

นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และผู้เกี่ยวข้อง จากสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ จำนวน 55 เข้าร่วม โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำหรับหัวข้อสำคัญได้แก่ หลักการและสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณและหลักสำคัญในการเขียนหนังสือราชการ และการฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการประเภทต่างๆ รวมทั้งความสำคัญและรูปแบบการประชุม บทบาทผู้เข้าร่วมประชุม หลักการจดบันทึกรายงานการประชุม และการฝึกปฏิบัติการจดบันทึกรายงานการประชุม

ดีอีเอส ติวเข้มจัดหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ-รายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด