ดีอีเอส ติวเข้มจัดหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ-รายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

พุธ ๐๙ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๐๘:๔๐

นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ   โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และผู้เกี่ยวข้อง จากสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ จำนวน 55 คนเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำหรับหัวข้อสำคัญได้แก่ หลักการและสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณและหลักสำคัญในการเขียนหนังสือราชการ และการฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการประเภทต่างๆ รวมทั้งความสำคัญและรูปแบบการประชุม บทบาทผู้เข้าร่วมประชุม หลักการจดบันทึกรายงานการประชุม และการฝึกปฏิบัติการจดบันทึกรายงานการประชุม

ดีอีเอส ติวเข้มจัดหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ-รายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด