คณะสถาปัตย์ฯ มจธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2564

จันทร์ ๑๔ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๒:๓๑
คณะสถาปัตย์ฯ มจธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2564
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2563 ดังนี้    1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)    2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ)    3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)    4. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)    5. หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>> bit.ly/…ี่ โทรศัพท์ 02-4707887-8Facebook: SoA+D School of Architecture and Design

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด