บีทีเอสกรุ๊ปฯ ติดอันดับหุ้นยั่งยืน (THSI) พร้อมคว้ารางวัลคะแนน CGR ระดับ"ดีเลิศ" ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

พุธ ๑๖ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๑๖

นายดาเนียล รอสส์ (กลาง) ผู้อำนวยการใหญ่สายการลงทุน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) จาก นายภากร ปีตธวัชชัย (ซ้าย) กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายกฤษฎา เสกตระกูล (ขวา) รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบีทีเอส กรุ๊ป ฯ ติดรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ในกลุ่มการบริการ ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 2 ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน จนเป็นที่ยอมรับทั้งด้านผลประกอบการ ตลอดจนมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควบคู่กับการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม หรือ ESG (Environmental Social and Governance)

บีทีเอสกรุ๊ปฯ ติดอันดับหุ้นยั่งยืน (THSI) พร้อมคว้ารางวัลคะแนน CGR ระดับดีเลิศ ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

นอกจากนี้ บีทีเอส กรุ๊ป ฯ ยังได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ 5 ดาว "ดีเลิศ" (Excellent) ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)) ประจำปี 2563 ซึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด