มท.2 กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างเข้มข้น

พฤหัส ๑๗ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๕๑

16 ธ.ค. 63 เวลา 13.30 น. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เน้นย้ำให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ดำเนินมาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทางครอบคลุมทุกด้าน เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวกด้านการจราจร คุมเข้มการตรวจสอบมลพิษ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชน จึงได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่อย่างเข้มข้น โดยยึด พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เป็นกรอบในการอำนวยการ สั่งการ ร่วมกับกฎหมาย และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เน้นย้ำให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ดำเนินมาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) ดังนี้ ด้านการขนส่งและจราจร บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ทั้งการตรวจสภาพการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร กำหนดห้วงเวลาการเดินทางของผู้ประกอบการขนส่งขนาดใหญ่ เพิ่มจุดตรวจจับควันดำรถยนต์ การส่งเสริมการใช้รถยนต์ที่ใช้ระบบไฟฟ้า และรณรงค์การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ด้านการก่อสร้าง ให้หน่วยงานระดับพื้นที่ประสานผู้ประกอบการหยุดการก่อสร้างในช่วงเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก การติดสปริงเกอร์พ่นละอองน้ำ และการฉีดล้างถนน ด้านอุตสาหกรรม โดยขอความร่วมมือโรงงานอุตสาหกรรมลดกำลังการผลิต รวมถึงคุมเข้มการตรวจสอบระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการเกษตร มุ่งเน้นการรณรงค์และสนับสนุนให้เกษตรกร นำเศษวัสดุการเกษตรไปใช้ประโยชน์หรือย่อยสลายด้วยวิธีที่เหมาะสมแทนการเผา ส่วนพื้นที่ที่จำเป็นต้องมีการเผา ให้กำหนดมาตรการควบคุมและแนวทางการจัดการในพื้นที่ ภาคครัวเรือน ขอความร่วมมือประชาชนในการลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่ นอกจากนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากฝุ่นละอองขนาดเล็กแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย และหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ทั้งนี้ เพื่อให้การป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามนโยบายรัฐบาล

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้บูรณาการจังหวัด กรุงเทพมหานคร ระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเตรียมพร้อมสนับสนุนทรัพยากร เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย เข้าสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด