ตกงาน เชิญทางนี้ ก.แรงงาน - กล้วยน้ำไท ให้ทุนสร้างอาชีพดูแลผู้สูงอายุ

ศุกร์ ๑๘ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๐๘:๔๒

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ช่วยเหลือผู้ว่างงานให้ทุนสร้างอาชีพหลักสูตรวิชาชีพการดูแลผู้สูงอายุ

ตกงาน เชิญทางนี้ ก.แรงงาน - กล้วยน้ำไท ให้ทุนสร้างอาชีพดูแลผู้สูงอายุ

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงาน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายช่วยเหลือแรงงานที่ตกงาน ว่างงาน และแรงงานใหม่ พัฒนายกระดับทักษะฝีมือเป็นแรงงานคุณภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานหรือการประกอบอาชีพสร้างความมั่นคงทางรายได้ ให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวซึ่ง กพร. ดำเนินงานภายใต้การบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายตามแนวทางประชารัฐได้ร่วมกับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ผลิตกำลังแรงงานคุณภาพป้อนสู่ตลาดแรงงาน มุ่งแก้ปัญหาการว่างงาน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งผู้ให้บริการดูแลและผู้สูงอายุ

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพการดูแลผู้สูงอายุ ระยะเวลาการฝึก 6 เดือน เพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงาน ตกงาน ผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ที่ต้องการฝึกอบรมในหลักสูตรระยะสั้น โดยในปี 2563 (ตุลาคม - ธันวาคม) โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทจะมอบทุนให้แก่ผู้รับการฝึกอบรมเดือนละ 30 ทุน รวม 90 ทุน และในปี 2564 - 2566อีกจำนวน 360 ทุน เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ทุนละ 95,000 บาท ได้แก่ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ค่าอุปกรณ์และเอกสารฝึกอบรม ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าที่พัก และค่าอาหาร 3 มื้อ คุณสมบัติ เพศหญิง อายุ 18 - 35 ปี จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมต้น (ม.3)มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมและการทำงาน มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร มีความประพฤติดี รักงานบริการและมีจิตอาสา หลักสูตรนี้ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี สำหรับผู้ว่างงานในสถานการณ์โควิด-19 และเศรษฐกิจชะลอตัว และแรงงานที่กำลังมองหางานที่มั่นคง

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับการบรรจุเข้าทำงานกับกลุ่มบริษัทในเครือ รพ.กล้วยน้ำไท จะได้รับค่าตอบแทนประมาณ 15,000 บาทต่อเดือน ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท หรือ โทร 09 8983-0414, 0 2769 2000 ต่อ 1077, 1079 หรือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.)ทุกแห่งทั่วประเทศ อธิบดี กพร.กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด