ก.แรงงาน นำทีมลุยอยุธยา เสริมมาตรฐานแรงงาน ต่อยอดทั่วไทย

พฤหัส ๒๔ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๑๔

รมช.แรงงาน ยกทีมลุยพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสริมแกร่งแรงงานต่อยอดมาตรฐานฝีมือแรงงานทั่วไทย ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวหลังจากการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม และประชุมติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนด้านแรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมอบนโยบายการปฏิบัติงานว่า ภายใต้การนำของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินงานบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายตามแนวทางประชารัฐ เป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน ด้านการพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพซึ่งมุ่งเน้นการ Upskill Reskill และ New skill ทั้งที่เป็นแรงงานใหม่ ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา ให้มีทักษะฝีมือ มีมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

ก.แรงงาน นำทีมลุยอยุธยา เสริมมาตรฐานแรงงาน ต่อยอดทั่วไทย

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การลงพื้นที่ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา (สพร.15 อยุธยา) ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รมช.แรงงานซึ่งได้เป็นประธานการดำเนินกิจกรรมหลายอย่าง ได้แก่ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม หลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาเซลล์แสงอาทิตย์ และการประกอบอาหารไทย การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 การประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 เป็นประธานในพิธีมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานI CHEF ซึ่งได้รับอนุญาตให้ดำเนินการทดสอบฯ สาขาประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ให้แก่ผู้ประกอบอาหารไทยซึ่งเป็นการวัดระดับความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือ และความปลอดภัยของแรงงานผู้ปฏิบัติงานในครัวมอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ให้แก่ บริษัท มิตซุย ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด มอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 11 คน มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้จบการฝึกอบรม หลักสูตร การประกอบอาหารไทย จำนวน 20 คน และเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานในปี 2564 เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563) กพร. มีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 471 แห่ง แบ่งเป็น สถานประกอบกิจการ 123 แห่ง สถาบันการศึกษา 328 แห่ง ประเภทอื่นๆ เช่น สมาคม โรงพยาบาล กรมทางหลวง รัฐวิสาหกิจ รวม 20 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งจะเป็นศูนย์ทดสอบฯ เฉพาะบางสาขา โดยพิจารณาอนุญาตตามความพร้อมของศูนย์ทดสอบฯ อาทิ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี วิทยาลัยดุสิตธานี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นศูนย์ทดสอบฯ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย และร่วมเป็นเครือข่ายการสนับสนุนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกทั้งนี้ กพร. จะเร่งดำเนินการสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครอบคลุมในทุกสาขาอาชีพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐาน

สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ที่ต้องการเป็นศูนย์ทดสอบฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กพร. 0-2245-4837 อธิบดีกพร.กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด